V České republice existují dva oficiální rejstříky exekucí. Jedná se o Centrální evidenci exekucí, kterou vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky a Rejstřík zahájených exekucí spravovaný Ministerstvem spravedlnosti. Ani jeden z uvedených rejstříků ale neeviduje exekuce správní a daňové a tak v ČR zásadně chybí informace o skutečném celkovém počtu vedených exekučních řízení.

Žádná z veřejných institucí aktuálně nepracuje kamplexně s exekučními daty, ani je nijak neanalyzuje, natož aby je využívala při své činnosti. Vzhledem k závažnosti problému včetně všech jeho negativních sociálních i ekonomických dopadů, je to zjištění minimálně zarážející a zamyšleníhodné.

Jedním z nedostatků problematiky evidence exekucí spočívá v nenaplnění logiky kauzality. Každá příčina vyvolává svůj následek. Skutečnost posledních několika let se nesla v duchu odstraňování druhotných následků. Samozřejmě bez pochopení příčiny a řešení prvotních následků. Aktivity tohoto typu jsou značně neefektivní. Finanční prostředky nemohou být alokovány na správných místech, stejně tak jako nefinanční pomoc. Časem se situace zlepšila, protože se pracovníci institucí naučili „nějakým“ způsobem pracovat v prostředí asymetrických informací. Rozhodně ale stále nedosahují a nebudou dosahovat efektivnosti, kterou by jim umožnilo poznání příčin a prvotních následků v životě jedince v exekuci.

Dalším významným negativem je, že ačkoli exekutorské úřady znají oprávněného, nezapisují tuto informaci do Centrální evidence exekucí, neboť to není ze zákona povinné. Tento nedostatek velmi komplikuje jednak analýzu dat, jednak snahu dlužníka zorientovat se ve své situaci a efektivně ji řešit, protože chybí zásadní informace o tom, komu vlastně dluží. Tyto informace musí tedy získat z jiných zdrojů (soudní spis, dotazem na exekutorský úřad atp.).  Zároveň není možné analyzovat strukturu zadluženosti domácností ani lépe rozklíčovat aktivity jednotlivých subjektů zapojených do obchodu s dluhy.


chcete vědět víc? Stáhněte si

   Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí


Zpracovatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i.