ZVAŽUJETE PODÁNÍ NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ (TZV. OSOBNÍ BANKROT)?

Podívejte se na nové stránky Ministerstva spravedlnosti věnované oddlužení, nebo si přečtěte níže uvedené informace:

1) KDO MŮŽE NÁVRH ZPRACOVAT A KOLIK TO STOJÍ

Návrh může zpracovat

 • advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor (pokud proti dlužníkovi nebo jeho manželu nevede exekuční řízení),
 • akreditovaná organizace (bezplatné dluhové poradny) (seznam akreditovaných osob), a do 1. 7. 2018 i osoba podle přechodných ustanovení – tedy osoba, která před 1. 7. 2017 nejméně 6 měsíců poskytovala neziskově služby v oblasti oddlužení (tj. sepis a podání návrhu, odstranění vad návrhu, porada s klientem apod.).

KOLIK ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A JEHO PODÁNÍ STOJÍ

 • u advokáta, notáře, insolvenčního správce či exekutora zaplatíte 4.000,- Kč bez DPH (4.840 Kč vč. DPH) nebo 6.000,- Kč bez DPH (7.260 Kč vč. DPH) při společném oddlužení manželů. Tato cena je konečná, není možné požadovat po dlužnících více peněz (např. za zpracování a kompletaci podkladů, komunikaci s věřiteli, finančí analýzu situace dlužníka atp.). Veškeré tyto úkony jsou již součástí výše uvedené, zákonem regulované ceny!

2) OBECNÉ INFORMACE K ODDLUŽENÍ

Co je to oddlužení

Oddlužení neboli lidově osobní bankrot se dá nazvat druhou šancí pro lidi, kteří se předlužili tak, že nezvládají své dluhy splácet a hrozí jim tak sociální vyloučení s dalekosáhlými důsledky.

Oddlužení umožňuje dostat se z dluhové pasti, kdy se splácí jednotlivé dluhy novými dluhy (často s výrazně horšími podmínkami) a celková dlužná částka se stále navyšuje nejen o tyto nové dluhy, ale i o sankce, úroky z prodlení a náklady na vymáhání. Při splnění zákonem stanovených podmínek oddlužení znamená odpuštění až 70% všech dluhů.

Jaké jsou výhody oddlužení

 • zastaví se všechna probíhající soudní řízení a exekuce,
 • dluhy přestanou narůstat o úroky z prodlení a další sankce,
 • celkový dluh se zafixuje,
 • ustane tlak ze strany věřitelů, vymahačů a exekutorů – již žádné upomínky, telefonáty, emaily, sms zprávy,
 • při splnění všech podmínek možnost odpuštění až 70% celkové hodnoty dluhu,
 • o splátky přihlášeným věřitelům se postará insolvenční správce,
 • ve chvíli, kdy vám přerostou dluhy přes hlavu, umožňuje oddlužení nový začátek.

Jaké jsou nevýhody oddlužení

 • až 5 let pouze s nezabavitelnou částkou,
 • platíte insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč měsíčně (65.340 Kč za 5 let), nebo 1.634 Kč měsíčně u společného návrhu manželů (98.010 Kč za 5 let)
 • jakékoli příjmy (i mimořádné) nad nezabavitelnou částku musíte přiznat a odevzdat insolvenčnímu správci,
 • nemůžete odmítnout dědictví,
 • během oddlužení si musíte dát pozor, abyste se nedostali do prodlení s jinými platbami,
 • celou dobu jste pod dohledem insolvenčního správce, který předkládá soudu půlroční zprávy,
 • celý soudní spis týkající se insolvenčního řízení je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný.

I přes tyto nevýhody je ovšem oddlužení příležitostí, která vám může doslova zachránit život.

Kdo o něj může požádat

Fyzická osoba nepodnikatel i podnikatel s podmínkou, že dluhy nepochází z podnikání.
Pokud dluhy z podnikání máte, musí s oddlužením souhlasit vaši věřitelé nebo se musí jednat o dluhy zajištěné.

Kdy o něj mohu požádat

Pokud máte dva a více věřitelůdluhy po splatnosti 30 a více dnů a jste v platební neschopnosti či předlužení (tzv. v úpadku). O oddlužení můžete požádat i v případě, že tato situace teprve bezprostředně hrozí (hrozící úpadek).

Jak se pozná, že nejsem schopen své závazky plnit

Podmínka neschopnosti plnit své závazky je splněna v případě, nastane-li alespoň jedna z následujících skutečností:
 • zastavili jste platby podstatné části svých peněžitých závazků (dluhů),
 • neplníte své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí

Jaké existují způsoby oddlužení a kdo o nich rozhoduje

 • oddlužení splátkovým kalendářem (až 5 let),
 • oddlužení prodejem majetku (zpeněžením majetkové podstaty)
O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé potažmo soud.

Jaké podmínky musím splňovat

Musíte být schopni uhradit alespoň 30% všech nezajištěných dluhů a odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč (nebo 98.010,- Kč v případě společného návrhu manželů).

Pokud máte dluh na výživném, tak tento dluh musí být (stejně jako odměna insolvenčního správce) zaplacen v plné výši (nestačí uhradit 30%).

Kolik peněz mi bude strháváno a použito na oddlužení (při plnění splátkovým kalendářem).

Pro základní výpočet můžete využít kalkulačku na stránkách Insolvenčního rejstříku Ministerstva spravedlnosti.
Od výsledné částky musíte ještě odečíst odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč (nebo 108.540,- Kč v případě společného oddlužení manželů). Takto vypočtená částka musí stačit na uhrazení alespoň 30% všech nezajištěných dluhů. Pozor výpočet je pouze orientační a nezohledňuje určité výjimky.

Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Co se musí k návrhu na povolení oddlužení přiložit

 • seznam vašeho majetku a seznam všech vašich závazků,
 • listiny dokládající údaje o vašich příjmech za poslední 3 roky,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • listinykterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,
 • darovací smlouva resp. smlouva o důchodu (pokud je součástí návrhu na povolení oddlužení)

Kompletní seznam povinných příloh naleznete výše bod bodem 3).

Kdo a kam insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení podává

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podává dlužník sám na místně příslušný krajský soud dle místa trvalého bydliště. Obyvatelé Prahy pak k městskému soudu v Praze.
Návrh můžete podat osobně na podatelně příslušného soudu, poslat doporučeně poštouemailem s elektronickým podpisem, nebo přes vlastní datovou schránku.

Kdo mi ho pomůže připravit

Návrh na povolení oddlužení Vám pomohou připravit neziskové organizace nebo komerční firmy, můžete si ho ale také zpracovat sami. Více informací naleznete zde.

Kdy začne běžet insolvenční řízení

Jakmile podáte návrh na soud, tak do dvou hodin je návrh zveřejněn v insolvenčním rejstříku a od této chvíle jste pod ochranou insolvenčního zákona. Věřitelé vás tak mohou už pouze upomínat, ale nemohou konat (například nesmí odpojit elektřinu, plyn, vodu, nemohou na vás podat žalobu u soudu, či zahájit vymáhání exekučně).

Jak dlouho se podaný návrh zpracovává

Doba závisí hlavně na kvalitě podaného insolvenčního návrhu. V případě splnění všech podmínek je oddlužení standardně schváleno 1 – 2 měsíce od podání návrhu.

Jaké jsou povinnosti a co to obnáší

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je osoba nezaměstnaná, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
 • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Jak dlouho oddlužení trvá

Oddlužení splátkovým kalendářem trvá standardně 5 let. Může ale skončit i dříve, a to ve chvíli, kdy je zaplacena kompletně celá výše dluhu všem věřitelům.

Někteří lidé mají mylnou představu, že po zaplacení 30% hodnoty všech dluhů oddlužení končí. Tak to samozřejmě není. Hranice 30% je pouze minimální. Cílem oddlužení je splatit věřitelům maximální možnou částku (minimálně pak 30%).


3) POVINNÉ PŘÍLOHY K NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

Vždy:

1. Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův v majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť.

2. Seznam závazků (dluhů), v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky.

3. Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky (např. kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů).

4. Výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

5. Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti.

Pouze ve vybraných případech:

6. Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je zaměstnavatel – seznam svých zaměstnanců.

7. Je-li podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení – kopie oddacího listu a písemné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů musí být úředně ověřeny.

8. Je-li dlužník právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, pokud nelze existenci dlužníka ověřit v příslušném registru.

9. Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkemviii dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen. (pouze v případě, že nemáte možnost splnit zákonnem stanovených 30%)

10. Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky – písemná darovací smlouva nebo smlouva o důchodu; podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny.

11. Plná moc, je-li dlužník zastoupen na základě plné moci.

 


Pro více informací můžete navštívit portál Ministerstva Spravedlnosti, věnovaný insolvencím a oddlužení http://insolvencni-zakon.justice.cz/ nebo si prohlédnout celé znění insolvenčního zákona.