Řešíte ve vaší obci, že …

… někteří obyvatelé jsou předlužení, dluží na nájemném a platbách za odvoz odpadu, nereagují na výzvy k zaplacení …

V současné době se s dluhy potýká řada domácností nejen ze sociálně vyloučených lokalit. Děje se tak jednak kvůli široké dostupnosti malých a nezajištěných úvěrů s vysokým úrokem a nepřiměřenými sankcemi pro osoby s nulovou úvěruschopností a také existencí lichvy v těchto lokalitách. Více o problému na www.socialni-zaclenovani.cz.

JAK Z BLUDNÉHO KRUHU?

Využijte dostupné nástroje k řešení a zapojte se do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám!

PROČ SE ZAPOJIT DO KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU?

 • analýza výchozí situace, včetně zmapování kapacit a stavu zadluženosti v obci
 • projektové poradenství, včetně pomoci se zpracování kvalitních projektů
 • unikátní zdroj financování z Evropského sociálního fondu
 • zkušenosti z jiných měst, včetně dobrých praxí z více než 70 lokalit v ČR (exkurze, školení, workshopy, odborné konzultace)
 • strategický plán sociálního začleňování (propojení s opatřeními z oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání apod.)
 • personální a odborná kapacita (pracovník působící přímo v obci a síť dluhových expertů)

Agentura pro sociální začleňování bojuje proti zadluženosti už od roku 2008. Příkladem její činnosti je podpora vytváření nových a rozšiřování stávajích kapacit dluhového poradenství v jednotlivých obcích. Ty pomáhají lidem v tíživé finanční situaci hledat řešení, když jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Systémové kroky ke zlepšení situace najdete v Akčním plánu strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2016 – 2020.

JAK ŘEŠIT ZADLUŽENOST A JAK JÍ PŘEDCHÁZET?

 • zavádění dluhového poradenství v kombinaci s terénní sociální službou, včetně informování o možnosti jeho využití
 • zajištění kvalitního bezplatného finančního poradenství, ideálně navazujícího na terénní práci spojenou se základním finančním a dluhovým poradenstvím
 • vzdělávání na základních a středních školách, osvěta široké veřejnosti (informování o rizicích půjček, upozornění na nekalé praktiky obchodníků s chudobou, besedy, semináře)
 • zodpovědná politika obce ve vztahu k vlastním pohledávkám a systému poplatků (včasná a motivační intervence u pohledávek obce)
 • efektivní spolupráce aktérů na místní úrovni
 • zákaz podomního prodeje a zákaz nebo regulace hazardních her v obci
 • alternativní modely řešení problému zadlužování a zmírnění následků předlužení

CO OBCI ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI PŘINESE?

 • zvýšení soběstačnosti a aktivizace osob
 • motivace k legálnímu zaměstnání a růst zaměstnanosti
 • motivace k aktivnímu jednání s věřiteli a snížení pohledávek obce
 • snížení počtu sociálně vyloučených osob
 • prevence ztráty bydlení a snížení bezdomovectví
 • prevence kriminality
 • omezení lichvy
 • omezení predátorských oddlužovacích společností
 • snížení sociálního napětí
 • snížení nákladů na výplatu sociálních dávek

Agentura pro sociální začleňování projekt mapaexekucí.cz podporuje a spolupracuje s Otevřenou společností i dalšími subjekty na poli boje proti předluženosti v ČR. Pro více informací čí pomoc s řešením zadluženosti ve vaší obci navštivte webové stránky www.socialni-zaclenovani.cz.