27. října 2018: Aktuální informace ke schválenému znění novely insolvenčního zákona Poslaneckou sněmovnou

JE NOVELA INSOLVENČÍHO ZÁKONA ÚSPĚCHEM?

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 26. října 2018 schválila dlouho diskutovanou novelu insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 71), a to v poměru 154 poslanců a poslankyň PRO, 0 PROTI, 23 se zdrželo (ODS). Předkladatelem byla vláda ČR (Ministerstvo spravedlnosti) a novela má rozšířit možnost oddlužení pro větší okruh osob, které na současné podmínky oddlužení nedosahují.

Novela původně zahrnovala 3 varianty délky trvání oddlužení:

– 3 roky při splacení minimálně 50 % přihlášených pohledávek,

– 5 let při splacení minimálně 30 % přihlášených pohledávek,

– 7 let při splacení méně než 30 % přihlášených pohledávek (bezpodmínečně).

Při projednávání v Poslanecké sněmovně však bylo znění novely významně upraveno pozměňovacími návrhy poslanců. Přihlášeno jich bylo více než 50. Některé návrhy podmínky oddlužení zpřísňovaly, jiné uvolňovaly a některé byly procesního charakteru.

 

ZÁSADNÍ POZITIVNÍ ZMĚNY (OPROTI AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ)

Zkrácené oddlužení pro starobní a invalidní důchodce

Invalidní důchodci 2. a 3. stupně a starobní důchodci budou mít oddlužení ve zkrácené lhůtě 3 let. Zároveň ale toto zvýhodnění mohou využít jen jednou, aby se eliminoval tzv. model „Babička“, kdy si příbuzní půjčují na svou babičku / dědečka (Pozměňovací návrh)

Výrazné zjednodušení návrhu na povolení oddlužení

Nově nebude nutné dokládat seznam závazků, který způsoboval jednak velké zahlcení a komplikace u zpracovatelů návrhů a jednak nezájem právnických profesí o nabízení této služby. Současně se mění nutnost dokládání minulých příjmů ze 3 let na 1 rok. (Pozměňovací návrh)

Zrychlené oddlužení v trvání 3 let pro ty, kteří splatí alespoň 60 % přihlášených pohledávek

Původní návrh předložený do Sněmovny obsahoval podmínku 50 %, během projednávání byl terčem velkých snah o vyřazení, podařilo se kratší verzi uhájit s tím, že se upravilo na 60 % až v rámci závěrečných vyjednávání.

Odstranění hranice 1 000násobku existenčního minima pro vstup do oddlužení

Původní návrh počítal s tím, že u dluhů vyšších než 2,2 milionu korun bude nutné prokázat splacení min. 30 % pohledávek. Tím by byli z možnosti oddlužení de facto vyřazeni ti, kteří mají dluh vyšší než 2,2 milionu korun, neboť pravděpodobnost splacení 30 % se blížila nule. (Toto omezení se podařilo odstranit na poslední chvíli těsně před 3. čtením díky PN Jana Farského).

Vyšší motivačnost nezabavitelné částky

V souvislosti s novelou zákona dojde k úpravě Vyhlášky o nezabavitelné částce. Ta zvýší motivační složku nezabavitelné částky na dvojnásobek, čili s vyšším příjmem bude i vyšší nezabavitelná částka –  jedná se o nárůst až o 3.200 Kč v případě insolvenčního řízení a až o 6.400 Kč v případě exekučního řízení.

Příslušenství pohledávky, větší než jistina se nebude brát v úvahu

Tato úprava se týká situací, kdy samotné příslušenství dluhu (úroky, sankce, náklady) je vyšší než původní jistina dluhu. V takovém případě se k němu de facto nebude přihlížet a nebude se počítat ani do hraničních procent (60 %, 30 %).

ZÁSADNÍ NEGATIVNÍ ZMĚNY

Odstranění 7leté varianty a její nahrazení 5letou variantou s podmínkou

Předkladatelé tohoto pozměňovacího návrhu uvádí, že pokud dlužník nezaplatí 30 % během 5 let, rozhoduje o oddlužení insolvenční soud, který by měl posoudit, zda se dlužník dostatečně “snažil”. Tento názor nicméně není sdílen napříč odbornou veřejností. Ta poukazuje na vícero možných výkladů, zejména ten, že hranice 30 % je základní podmínkou oddlužení. V kombinaci s tím, že není zřejmé, jak budou soudy posuzovat maximální možnou snahu, zakládá tento paragraf existenci velké právní nejistoty. Uvážíme-li, že všem, kteří nemají přednostní pohledávky, se bude v insolvenci srážet z příjmu více než v exekuci a navíc budou pravidelně hradit ještě náklady insolvenčního řízení, které v rámci pěti let činí 65 tisíc korun, je velmi nejisté, kolik lidí tento proces nakonec skutečně podstoupí.

Jisté je jedno, zatímco motivaci předlužených lidí vstoupit do procesu oddlužení zjistíme záhy po účinnosti novely, tak rozhodovací praxe soudů se ukáže až v horizontu 5 – 7 let.

Celé inkriminované znění je uvedeno níže.

§ 412a
Splnění oddlužení
                (1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

 

Podmínka minimální splátky

Další výraznou komplikací, která se do zákona dostala ve formě pozměňovacího návrhu je to, že dlužník musí být schopen prokázat hrazení nejen nákladů insolvenčního řízení ve výši 1 089 korun měsíčně, ale současně stejné částky i věřitelům. Do oddlužení se tak dostane jen ten, kdo prokáže zaplacení 2 178 korun měsíčně. Celkem tedy minimálně 130 000 korun za 5 let. Tím jsou z novely eliminované ty nejohroženější skupiny, včetně například důchodců s malým důchodem nebo maminek v azylových domech.

Nově bude oddlužení splátkovým kalendářem vždy v kombinaci s prodejem majetku

V současné právní úpravě jsou dva způsoby oddlužení: splátkovým kalendářem (oddlužení končí nejdéle po 5 letech), nebo prodejem majetku dlužníka (oddlužení končí prodejem majetku). Nově bude jen prodej majetku nebo kombinace prodeje majetku a splátkového kalendáře (v tomto druhém případě bude chráněno obydlí).


Novela měla velký potenciál, který může být výrazně ponížen dvěma výše uvedenými pozměňovacími návrhy. Ty by mohly v extrémním případě způsobit, že po účinnosti novely se nestane vůbec nic a my budeme dál zemí s 10 % obyvatel v exekuci a 5 miliony aktivních exekucí.

Proto je třeba udělat maximum pro to, aby oba dva výše uvedené návrhy byly opraveny v Senátu, kam nyní novela míří. V opačném případě bude náš insolvenční zákon v rozporu s připravovanou směrnicí EU a bude tak muset být pravděpodobně velmi brzy opět novelizován.


Očekávané společenské přínosy (v případě opravy v senátu):

 • snížení práce načerno a růst zaměstnanosti (návrat osob do ekonomicky aktivního života),
 • zvýšení příjmů státního rozpočtu z daní a sociálního pojištění,
 • snížení výdajů státního rozpočtu na sociální dávky, zdravotní péči, prevenci a řešení následků kriminality aj.,
 • snížení recidivy,
 • ochrana dětí vyrůstajících v beznadějně předlužené domácnosti,
 • snížení frustrace a sociálního napětí ve společnosti vedoucí ke snížení radikalizace a extremizace,
 • návrat osob do bankovního systému (odblokování účtů),
 • vyšší produktivita práce a lepší využití lidského kapitálu (a jeho potenciálu) k růstu HDP,
 • výrazné snížení administrativní zátěže pro zaměstnavatele (oproti exekucím),
 • růst počtu nových podnikatelů a start-upů,
 • zvyšení příjmů věřitelů z nedobytných pohledávek (zejména z dlužníků s více exekucemi).

Odkaz na plné znění novely a její postup legislativním procesem.

Přečtěte si také Mezinárodní srovnání přístupu k oddlužení.


Česká republika je už z okolních zemí jediná, která ještě blokuje přístup do procesu oddlužení velké části lidí v dluhové pasti.